*Diagnosis, Treatment, and Prevention of Pediatric COVID-19: Expert Consensus (2nd Edition)

  • Source: http://rs.yiigle.com/yufabiao/1184375.htm
  • From: Chinese Journal of Applied Clinical Pediatrics
  • Author: Jiang Yi, Lu Xiaoxia, Jin Runming, Zheng Yuejie, Xu Baoping, Xie Zhengde, Liu Zhisheng, Lin Likai, Shang Yunxiao, Shu Sainan, Bai Yan, Lu Min, Lu Gen, Deng Jikui, Luo Wanjun, Xiong Lijuan, Liu Miao, Cui Yuxia, Ye Leping, Gao Liwei, Wang Yongyan, Wang Xuefeng, Li Jiafu, Wang Tianyou, Jiang Rongmeng, Li Xingwang, Zhao Dongchi, Shao Jianbo, Yang Yonghong, Shen Kunling

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*